Om Kommunekonsult

Kommunekonsult AS har ikke utadrettet aktivitet fra 1. januar 2024.

Vedtektsfestet formål:

Selskapets virksomhet er å tilby kommuner, fylkeskommuner, kommunale virksomheter, statlige foretak, fagforeninger, fagforbund og organisasjoner rådgivning knyttet til deres arbeid med utvikling, omstilling, effektivisering og gjennomføring av sin virksomhet. Rådgivningen skal ta utgangspunkt i det potensialet som ligger i egne ansatte og virksomhetens ressurser for øvrig og bygge på bred forståelse av de folkevalgtes rolle. Selskapet skal gjennom sitt arbeid bidra til en veldrevet og økonomisk solid kommunal sektor, med høy kompetanse og godt arbeidsmiljø, og som best mulig ivaretar både allmennhetens og den enkelte innbyggers behov. Selskapets aktivitet skal primært utøves ved å ta i bruk den kompetanse og erfaring som er å finne i relevante virksomheter. Dette skal skje gjennom kartlegging, utvikling, samordning og formidling av ressurspersoner fra relevante virksomheter, slik at de på vegne av selskapet kan gi råd til kunder som ønsker det. Selskapet skal ha hele landet som sitt virksomhetsområde. Selskapet kan delta i andre virksomheter med samme formål hvis dette understøtter selskapets egen virksomhet.


Kommunekonsult er ansvarlig utgiver av fagtidsskriftet Samfunn og økonomi


Kommunekonsult utga i perioden 2020-2023 fagtidsskriftet
Samfunn og økonomi på oppdrag fra Fagforbundet.


Styre: 
Mette Nord (styreleder)

Eierskap:
Fagforbundet eier 100% av aksjene i selskapet.

Kontakt:

Daglig leder Thrine Skaga
thrine.skaga@kommunekonsult.no
tlf. 90528444

Postadresse: 
Kommunekonsult AS 
c/o Fagforbundet

Postboks 7003
St Olavs plass
0130 OSLO

Besøksadresse:
c/o Fagforbundet
Keysersgate 15, 0165 Oslo

E-postadresse:
post@kommunekonsult.no