Om Kommunekonsult

Kommunekonsult AS er et utredningsselskap som leverer rapporter og notater med vekt på dokumentasjon og med mulighet for etterprøvbarhet. Analysene vil ofte være av økonomisk karakter og med et bredt og langsiktig perspektiv. 

Selskapet knytter til seg fagpersoner tilpasset det aktuelle oppdrag i samråd med oppdragsgiver. Det er et mål å benytte kompetansen som finnes i virksomheten som oppdragene omfatter.

Oppdrag kan gis til fastpris eller på løpende timer. Ofte vil det være hensiktsmessig å ha et forprosjekt eller fase 1 i et oppdrag som så om ønskelig kan utdypes i et hovedprosjekt eller i en fase 2.

Vedtektsfestet formål:

Selskapets virksomhet er å tilby kommuner, fylkeskommuner, kommunale virksomheter, statlige foretak, fagforeninger, fagforbund og organisasjoner rådgivning knyttet til deres arbeid med utvikling, omstilling, effektivisering og gjennomføring av sin virksomhet. Rådgivningen skal ta utgangspunkt i det potensialet som ligger i egne ansatte og virksomhetens ressurser for øvrig og bygge på bred forståelse av de folkevalgtes rolle. Selskapet skal gjennom sitt arbeid bidra til en veldrevet og økonomisk solid kommunal sektor, med høy kompetanse og godt arbeidsmiljø, og som best mulig ivaretar både allmennhetens og den enkelte innbyggers behov. Selskapets aktivitet skal primært utøves ved å ta i bruk den kompetanse og erfaring som er å finne i relevante virksomheter. Dette skal skje gjennom kartlegging, utvikling, samordning og formidling av ressurspersoner fra relevante virksomheter, slik at de på vegne av selskapet kan gi råd til kunder som ønsker det. Selskapet skal ha hele landet som sitt virksomhetsområde. Selskapet kan delta i andre virksomheter med samme formål hvis dette understøtter selskapets egen virksomhet.


Kommunekonsult er ansvarlig utgiver av fagtidsskriftet Samfunn og økonomi


Kommunekonsult er også
ansvarlig utgiver av
fagtidsskriftet
Samfunn og økonomi.


Styre: 
Trond Finstad (styreleder)
Odd Haldgeir Larsen
Julie Lødrup
Kine Asper Vistnes
Ingunn Reistad Jacobsen

Eierskap:
Fagforbundet eier 100% av aksjene i selskapet.

Gunnar Gussgard, daglig leder i Kommunekonsult.

Kontakt:

Daglig leder Gunnar Gussgard
gunnar.gussgard@kommunekonsult.no
tlf. 91648596.

Spesialrådgiver Fanny Voldnes
fanny.voldnes@kommunekonsult.no
tlf. 41556805

Postadresse: 
Kommunekonsult AS 
Postboks 7084
St Olavs plass
0130 OSLO

Besøksadresse:
Møllergata 10
0179 OSLO

E-postadresse:
post@kommunekonsult.no