Tjenester

Våre tjenester:

  • Kommunal formuesforvaltning
  • Rådgivning
  • Samfunnsøkonomiske analyser
  • Utarbeidelse av rapporter

Tilbud om formuesforvaltning

Kommunekonsult AS tilbyr kommuner og fylkeskommuner vurdering av formuesforvaltningen. 

Bakgrunnen er at den driftsøkonomiske situasjon for kommunene er stram, og at usikkerheten om den økonomisk handlefriheten framover har økt. Virkningene av korona-pandemien, økte priser og Ukraina-situasjonen gjør usikkerheten større.

Formues- og likviditetssituasjonen har stor betydning for evnen til å drive virksomheten godt og effektivt. For tiden ser flere investorer på kommunale og fylkeskommunale verdier med interesserte øyne bl.a. fordi alternative investeringer gir lav avkastning og er risikofylte. 

Det er dermed viktig for kommunene og fylkeskommunene å skjerpe sin årvåkenhet, og å øke bevisstheten om sine verdier og sin formuesforvaltning. En artikkel fra fagtidsskriftet «Samfunn og økonomi» nr 1-2 2020 beskriver virkningen av ulike disposisjoner på kommunenes og fylkeskommunenes økonomi- og finanssituasjon.

De fagpersoner som har arbeidet med artikkelen tilbyr gjennom Kommunekonsult AS konkrete vurderinger av kommunens/fylkeskommunens formuesforvaltning. Dette kan gjøres for formuen samlet eller knyttet til enkeltstående aktuelle disposisjoner. Vurderingene vil dokumenteres godt og med vekt på etterprøvbarhet. Vanligvis vil slike oppdrag ha et begrenset økonomisk omfang.

Kontakt daglig leder Gunnar Gussgard, telefon 91648596 eller e-post gunnar.gussgard@kommunekonsult.no, for å se om det er grunnlag for et prosjekt tilpasset kommunen/fylkeskommunen.