Utgitte rapporter

Rapporter fra Kommunekonsult


Sykehusutbygginger i Oslo

– Konsekvenser for innbyggerne og kommunens helse-, pleie og omsorgstjenester

I rapporten sammenlignes konsekvensene for Oslo kommune av planer for utbygging av Oslo Universitetssykehus (Aker/Gaustad-alternativet) med en annen utbyggingsmulighet (Aker/Ullevål-alternativet) også kjent som Parksykehuset. Rapporten viser at Aker/Ullevål-alternativet gir vesentlig større sykehuskapasitet og større inntekter til å yte sykehustjenester til innbyggerne. Det kan gjennomføres raskere og med vesentlig lavere gjennomføringsrisiko enn Aker/Gaustad-alternativet. Redusert sykehus­kapasitet i Aker/Gaustad-alternativet vil øke presset mot kommunens helse-, pleie og omsorgstjenester, øke de kommunale kostnadene og en må forvente lavere tjenestekvalitet til innbyggerne i Oslo.


2020 Sykehus i Nordmøre og Romsdal

 – en samfunnsøkonomisk analyse av to sykehus kontra ett fellessykehus.

I denne analysen sammenlignes Fellessykehus for Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset i Molde med å beholde sykehuse både i Molde og Kristiansund. Samfunnsøkonomisk kommer sykehus i begge byene klart bedre ut enn Fellessykehuset. I en nåverdiberegning av de faktorene som kan tallfestes økonomisk – investeringskostnader, driftskostnader og transportkostnader – kommer Fellessykehuset ut med negativ nåverdi på mellom en og to milliarder kroner avhengig av forutsetninger og alternativ for Fellessykehus. Hovedårsaken er at ved Fellessykehus må fullt brukbare sykehuslokaler i Kristiansund på ca. 20 000 m2 erstattes med nybygg på Hjelset til en kostnad i størrelsesorden 1,5 milliarder kroner. Fellessykehuset vil i tillegg gi pasientflukt fra ytre Nordmøre og Kristiansund til St. Olavs Hospital og andre sykehus utenfor Helse MidtNorge (HMN). Det vil svekke pasientgrunnlaget for sykehusene i Møre og Romsdal. Inntektsgrunnlaget for Helse Møre og Romsdal (HMR) kan forventes å svekkes med mellom 100 og 200 millioner kroner per år.